Aanmelden

U kunt u aanmelden voor logopedische behandeling via deze website. Ook kunt u een email sturen naar info@logopediepraktijkvrijenburg.nl

Uiteraard kunt u ook telefonisch aanmelden via 06-43794895.

Er worden enkele gegevens gevraagd, onder andere de reden van aanmelding, geboortedatum en wie u naar de logopedie heeft verwezen.

De eerste afspraak

Voor de eerste afspraak wordt u gevraagd uw verzekeringspasje, een identiteitsbewijs mee te nemen en de verwijsbrief van de huisarts, tandarts of specialist mee te nemen. Algemene gegevens worden verzameld en er wordt aan de hand van een intake een inventarisatie gemaakt van de klacht.

U wordt tevens gevraagd om een toestemmingsformulier voor gegevensuitwisseling te ondertekenen, waarmee de verwijzer en eventueel school geïnformeerd kan worden over de resultaten van het logopedische onderzoek. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

Op verzoek van uw zorgverzekeraar werken wij met een behandelcontract. Een voorbeeld van dit contract vindt u op onze website

Onderzoek en/of observatie

Afhankelijk van de klacht waarmee u komt vindt er onderzoek en/of observatie plaats. De resultaten worden met u besproken. Aan de hand van de resultaten worden behandeldoelen opgesteld, deze ontvangt u per mail en worden met u besproken. Hierin worden de afspraken gemaakt over de verdere behandeling.

Behandeling

De behandeling vindt afhankelijk van de klacht eenmaal of tweemaal per week plaats. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met een afspraak op een vaste tijd en dag. De duur van de behandeling kan variëren van enkele weken tot een jaar. De inschatting hiervan wordt met u besproken.

Ouders zijn aanwezig bij de behandeling van hun kind. Op deze manier is inzichtelijk wat er binnen de behandeling gebeurd om dit ook zoveel mogelijk thuis toe te passen. Hiervoor krijgt u ook advies van de logopedist.

Afsluiting

Er vindt regelmatig evaluatie van de behandeling plaats om de behandeldoelen af te stellen. Na enige tijd zal ook heronderzoek plaatsvinden om de voortgang te beoordelen. Is er voldoende voortgang dan kan de behandeling afgesloten worden. U krijgt advies over de voortzetting van oefenen in de thuissituatie. Eventueel kan er een controleafspraak gemaakt worden.

Vergoeding

De logopedische behandeling van kinderen wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar en gaat niet af van het eigen risico.
Voor de logopedische behandeling bij volwassenen geldt dat logopedie in het basispakket zit. U hoeft zich voor een logopedie-behandeling dus niet extra te verzekeren. Wanneer u echter een eigen risico heeft, dan valt de logopedie vergoeding daar wel onder. Uw vergoeding uit de verzekering is dus afhankelijk van het aantal logopedie-behandelingen en de hoogte van uw eigen risico.

Afspraken afzeggen

Bij verhindering dienen bij afspraken minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd of uiterlijk voor 17.00 uur de dag ervoor te worden afgezegd. Bij ziekte kan tussen 7.30 en 8.30 de afmelding worden doorgeven.
Afmelding kan telefonisch, voicemail of whatsapp of per email.
De kosten van te laat afgezegde afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en worden bij u in rekening gebracht en bedragen 30 euro per niet nagekomen behandeling.

Aan huis behandeling

Wanneer het niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, kan de logopedist aan huis behandelen. Hiervoor is een specifieke verwijzing van de huisarts nodig.

Enquête

Na afloop van de behandelperiode ontvangt u een enquête om onze zorgverlening in kaart te kunnen brengen. Wij maken hierbij gebruik van QDNA. Uiteraard is deze enquête anoniem.